Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2010

enta
kobieta jest organizmem ultradoskonałym. potrafi się regenerować po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach. przetrwa wszystko
— Nosowska.
Reposted fromMisha Misha
enta
2584 c450
Reposted fromrebacakes rebacakes
enta
2816 f7b4
Reposted fromValerieRenee ValerieRenee

June 02 2010

1372 d2db
Reposted frominspired inspired

June 01 2010

enta

May 31 2010

enta
7715 61dd
Reposted fromValerieRenee ValerieRenee
enta
7725 5cf4
Reposted fromValerieRenee ValerieRenee

May 29 2010

enta
6447 3a9f
Reposted fromValerieRenee ValerieRenee

May 28 2010

enta
szanuj ją, bo jest jedną z tych, których nie może mieć każdy...
Reposted frombasia basia
enta
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
Reposted frombasia basia
enta
enta
Reposted fromubza ubza
enta
Poprawianie poduszki, czy przekręcanie się z boku na bok nie pomoże. Tutaj potrzebne jest Twoje "dobranoc"
Reposted fromsallto sallto
enta
Reposted fromluca luca

May 27 2010

enta
9932 26c9
Reposted frommy-nowhere my-nowhere
enta

May 26 2010

enta
Reposted fromstorms storms

May 25 2010

enta
4720 c037

Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt
enta
naive girls are cute. except for the one in the mirror.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl